ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
1
ชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์
2
ชุมชน
เครือข่ายป่าชุมชนต้นน้ำพอง จ.เพชรบูรณ์
3
ชุมชน
เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำพระปรง จ.ปราจีนบุรี
4
ชุมชน
ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จ.ลพบุรี
5
ชุมชน
ชุมชนบ้านดง จ.พิษณุโลก
6
ชุมชน
ชุมชนบ้านบางประ จ.สุราษฎร์ธานี
7
ชุมชน
ชุมชนบ้านม่วงชุม จ.เชียงราย
8
ชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์ และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก จ.ตราด
9
บุคคล
(รางวัลดีเด่น)
นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว จ.เชียงราย
10
บุคคล
(รางวัลดีเด่น)
พระครูเกษมธรรมรังษี (ถาวร เขมรํสิโย) วัดสุทธาวาส จ.สุราษฎร์ธานี
11
บุคคล
(รางวัลดีเด่น)
พระครูสุทธิธรรมาภิรักษ์ วัดป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก จ.เลย
12
บุคคล
(รางวัลดีเด่น)
พระพุทธิญาณมุนี วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย
13
บุคคล
(รางวัลดีเด่น)
นายวิฑูร หนูเสน จ.พัทลุง
14
บุคคล
(รางวัลชมเชย)
นายวีระพันธ์ จันทรนิภา จ.ชลบุรี
15
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเก่อญอโพ บ้านแม่ขะปู จ.เชียงใหม่
16
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนคนรัก (D) โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จ.ระยอง
17
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าตำบลดงมอน จ.มุกดาหาร
18
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนฮักถิ่น เทียนส่องทาง จ.ลำปาง
19
กลุ่มเยาวชน
ชมรมขรรค์ชัยรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" จ.สงขลา
20
กลุ่มเยาวชน
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) จ.ยะลา
21
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
"ลมหายใจของแผ่นดิน"
โดย สิทธิเดช กนกแก้ว
22
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
"นักล่าแห่งท่าลิงลม"
โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
23
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
"ดินแดนซาเลา"
โดย วิภู ชัยฤทธิ์
24
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุ 16-25 ปี (รางวัลดีเด่น)
ณ บ้านป่า
โดย คอดีย๊ะ ยูฮันนัน
25
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุ 16-25 ปี (รางวัลดีเด่น)
ใต้ร่มชมนาด
โดย ขวัญชนก ทองล้วน
26
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุ 16-25 ปี (รางวัลชมเชย)
จดหมายจากคนชายขอบ
โดย กล้าณรงค์ ดีรอด
27
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุ 16-25 ปี (รางวัลชมเชย)
ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นวันพรุ่งนี้...
ตอน "เรื่องเล่าจากขุนเขา ผูกพันเรา ดิน น้ำ ป่า"
โดย ปริญญา สามารถ
28
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุ 16-25 ปี (รางวัลชมเชย)
ป่าชายเลนถูกทำลาย อย่าดูดายเร่งอนุรักษ์
โดย จรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร
29
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุ 16-25 ปี (รางวัลชมเชย)
โลกสีเขียว ฟ้าสีคราม บ้านของเรา
โดย มานิตา โพธิ์วัง
30
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุ 16-25 ปี (รางวัลชมเชย)
สัมพันธภาพแห่งการดำรงอยู่คู่ธรรมชาติ
โดย เกียรติศักดิ์ คำสี
31
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี (รางวัลดีเด่น)
ระบายสีโลก
โดย บุษกร ไชยราช
32
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี (รางวัลดีเด่น)
โลกที่ฉันรัก
โดย อานีซะ มะสะแต
33
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี (รางวัลชมเชย)
การเปลี่ยนแปลง...การผันผ่าน...บ้านของผม
โดย ศราเทพ กันหมุด
34
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี (รางวัลชมเชย)
ทุนชีวิตกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำคลองอู่ตะเภา
โดย ทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี
35
ความเรียงเยาวชน
ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี (รางวัลชมเชย)
พ่อของฉันเปลี่ยนไป
โดย มลธิญา อ่อนสด
36
สื่อมวลชน
สารคดีในส่วน "จุดประกาย" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพฯ
37
สื่อมวลชน
รายการสารคดีโทรทัศน์ "เนวิเกเตอร์" กรุงเทพฯ
38
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
ชุมชนบ้านมอสวรรค์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
39
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
ชุมชนบ้านวังอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
40
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลหนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
41
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
42
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
บ้านถ้ำผึ้ง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
43
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านวังลุง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช