ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
1.
ชุมชน
ชุมชนบ้านโปง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2.
ชุมชน
ชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
3.
ชุมชน
ชุมชนบ้านปี้ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
4.
ชุมชน
ชุมชนบ้านคลองยา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
5.
ชุมชน
ชุมชนตำบลวังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
6.
ชุมชน
เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
7.
ชุมชน
ชุมชนบ้านบ่อหิน อ.เมือง จ.ระยอง
8.
ชุมชน
ชุมชนบ้านช่องแคบ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
9
ชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านพัฒนวรพงษ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
10
ชุมชน
ชุมชนตำบลเขิน (ป่าดงบก) อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
11
ชุมชน
ชุมชนบ้านเขวาโคก - บ้านเขวาพัฒนา อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
12
ชุมชน
ชุมชนป่าดงกระแสน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
13
บุคคล
นางภาคี วรรณสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
14
บุคคล
หลวงพ่อผาด อติพโล อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
15
บุคคล
นางฉลวย กะเหว่านาค อ.เมือง จ.ปทุมธานี
16
บุคคล
นายสมยศ มณีโชติ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
17
บุคคล
นางลัดดาวัลย์ เผ่าวิบูล อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
18
บุคคล
พระครูถาวรพัฒนกิจ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
19
บุคคล
นางสวิงทอง และ นายหมอก กุดวงค์แก้ว อ.กุดบาก จ.สกลนคร
20
บุคคล
นางสี สานาผา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
21
บุคคล
พระประจักษ์ ธัมมปทีโป อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
22
กลุ่มเยาวชน
เก่อญอโพพิทักษ์สายน้ำ อ.เมือง จ.เชียงราย
23
กลุ่มเยาวชน
ชมรมดอกหญ้าอาสาพาณิชยการเชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
24
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าบาลา โรงเรียนเทพประธาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) อ.แว้ง จ.นราธิวาส
25
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเรา โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
26
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู อ.เมือง จ.ขอนแก่น
27
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน
28
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
สารคดี "ผองชีวิตในป่าทาม : ป่าชายเลนน้ำจืดของแผ่นดินอีสาน"
โดย นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง กรุงเทพฯ
29
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
สารคดี "โลกร้อนสุดขั้ว วิกฤติอนาคตประเทศไทย"
โดย รศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล กรุงเทพฯ
30
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
วรรณกรรมเยาวชน "หางบ่วง : เจ้าหญิงแห่งบึงหญ้า"
โดย นายมงคล แท้สูงเนิน (สิริมงคล แท้สูงเนิน) จ.พิษณุโลก
31
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
วรรณกรรมเยาวชน "เด็กชายกับใบโพธิ์"
โดย นายวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร กรุงเทพฯ
32
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
วรรณกรรมเยาวชน "แปดขาหัวใจมนุษย์"
โดย นายชัยกร หาญไฟฟ้า กรุงเทพฯ
33
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
ความเรียง "เพราะคิดถึง"
โดย น.ส.สร้อยแก้ว คำมาลา จ.เชียงใหม่
34
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
ความสุขที่แบ่งปัน
โดย ด.ญ.อันชรี สานันต์ จ.ขอนแก่น
35
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
ชีวิตคือพอเพียง
โดย น.ส.คือพอ สวงศ์ จ.ราชบุรี
36
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
บ้านในฝัน
โดย ด.ญ.ณหทัย อึ๊งเจริญสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์
37
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
วัฏจักรแห่งชีวิต
โดย น.ส.ณัฐกานต์ นำศรีสกุลรัตน์ กรุงเทพฯ
38
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
การจากไปของกุหลาบดอกหนึ่ง
โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ จ.เชียงใหม่
39
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง
โดย สามเณรคำสะหวาด พิลาวง จ.เชียงใหม่
40
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
แค่ขยับเท่ากับพิทักษ์โลก
โดย น.ส.ปัณฑารีย์ มีมาก จ.อุบลราชธานี
41
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ครอบครัวเข้มแข็งผูกพันธรรมชาติสู่ก้าวแรกแห่งเส้นทางรณรงค์รักดิน น้ำ ป่า
โดย น.ส.ศุภณัฏฐ์ วงษ์กุหลาบ จ.กรุงเทพฯ
42
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ชุมชนปกาเกอะญอรักป่า คือ ชีวิต
โดย นายทวี คำหมื่น จ.เชียงใหม่
43
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
แม้สายลมจะเปลี่ยนทิศ แต่จิตอนุรักษ์มิแปรเปลี่ยน
โดย นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์ จ.ระยอง
44
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า
โดย ด.ช.รีบูวัน ยูโซะ จ.ยะลา
45
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
วิถีชีวิตที่พอเพียง กับวิถีวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาคลองลาน
โดย นายเศรษฐชัย ปานศรี จ.พิจิตร
46
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
หยาดน้ำตาของสายฝน
โดย น.ส.จารุจันทร์ บัวภา จ.นครราชสีมา
47
สื่อมวลชน
คอลัมน์ "คติชน" หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
48
สื่อมวลชน
รายการ "ทุ่งแสงตะวัน" โดย บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด
49
สื่อมวลชน
วารสาร "เกษตรกรรมธรรมชาติ"