ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
1.
ชุมชน
เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่
2.
ชุมชน
ชุมชนบ้านดงผาปูน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
3.
ชุมชน
ป่าชุมชนบ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
4.
ชุมชน
เครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
5.
ชุมชน
ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูอำเภอนาโยง จ.ตรัง
6.
ชุมชน
ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
7.
ชุมชน
ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาถ้ำบ้านคลองแสง อ.บ่อไร่ จ.ตราด
8.
ชุมชน
ชุมชนบ้านแก่งทุ่ง-บ้านป่าปอบิด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
9
ชุมชน
เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมภู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
10
ชุมชน
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ภูผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
11
ชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงภูดิน-ดงภูแดง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
12
ชุมชน
ชุมชนโคกป่าซี อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
13
บุคคล
นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
14
บุคคล
ว่าที่ ร.ต.ไสว แสงสว่าง
15
บุคคล
นางสายชล พวงพิกุล
16
บุคคล
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
17
บุคคล
นายพิทักษ์ โตนวุธ
นางยุภาภรณ์ โตนวุธ
ดญ.หงษ์พิชฌา โตนวุธ
18
บุคคล
นายกล โฉมคุ้ม
19
บุคคล
พญ.ทานทิพย์-นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร
20
บุคคล
พระครูจันทร ปัญญาภรณ์
21
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนเสนางคนิคมสัมพันธ์
22
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครรักหาดส้มแป้น
23
กลุ่มเยาวชน
ชมรมดอกติ้วรวมพลังสร้างโลกสีเขียว โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
24
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนชมรมคนรักษ์ป่า โรงเรียนบ้านห้วยโผ
25
กลุ่มเยาวชน
กลุ่ม ว.ส.รักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
26
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชน โรงเรียนเขาชะโงก
27
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ บ้านหนองหลักศิลา
28
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
29
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย-บ้านแม่ป่าเส้า
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
30
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
สารคดี "แก่งคอย ผู้คน สายน้ำ ขุนเขา ใต้เงาหมอกควัน"
โดย นายสุเจน กรรพฤทธิ์ กรุงเทพฯ
31
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
สารคดี "เขา ป่า นา เล บันทึกที่หล่นหายในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โดย น.ส.แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา กรุงเทพฯ
32
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
สารคดี "สวนดูซน" วิถีมุสลิมในมรสุมการเปลี่ยนแปลง
โดย น.ส.สุพัตรา ศรีปัจฉิม จ.นนทบุรี
33
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
วรรณกรรมเยาวชน "ผีเสื้อและสายรุ้ง"
โดย นายจรัล พากเพียร (ญิบ พันจันทร์) กรุงเทพฯ
34
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
วรรณกรรมเยาวชน "พ่อนายกฯ สายไหม บ้านหนองฮี"
โดย นายสมคิด สิงสง จ.ขอนแก่น
35
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
เรื่องสั้น "เชวาตัวสุดท้าย"
โดย นายสมศักดิ์ สุริยมณฑล จ.เชียงใหม่
36
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
เรื่อง "การพึ่งพาที่ยั่งยืน"
โดย นางสาวอธิจิต วาจาสุวิมล กรุงเทพฯ
37
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
เรื่อง "สวนยางที่รก"
โดย นายอัตฟาล อาหามะ จ.ยะลา
38
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
เรื่อง "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น้ำ ป่า"
โดย นางสาวคนิตา พวงบุตร จ.ปทุมธานี
39
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
เรื่อง "ชีวิตบนสายน้ำ"
โดย นางสาวทรายแก้ว ย่าเหม จ.พัทลุง
40
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
เรื่อง "ป่าไม้คือบ้านของฉัน"
โดย เด็กชายธีระชาติ โขนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
41
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
เรื่อง "ลูกรัง...ทางชีวิต"
โดย นายจักรเพชร วรสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
42
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
เรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแบบเศรษฐกิจพอเพียง"
โดย นางสาวกาญจนา บุญเลิศ จ.พิษณุโลก
43
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
เรื่อง "ประสบการณ์สร้างสำนึก"
โดย นายณัฐพงศ์ บัวแก้ว จ.ชลบุรี
44
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
เรื่อง "ชีวิตที่พอเพียง"
โดย เด็กหญิงวารุณี กุดวงศ์แก้ว จ.สกลนคร
45
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
เรื่อง "ตัวอย่างที่มีค่ามากกว่าคำสอน"
โดย เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีสุนนท์ จ.สกลนคร
46
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
เรื่อง "โรงเรียนกลางป่า ปรัชญาแห่งชีวิต"
โดย นายอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี
47
สื่อมวลชน
วารสาร "ผลิใบ" สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
48
สื่อมวลชน
หนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือรายสัปดาห์ จ.เชียงใหม่