ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2549

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
1.
ชุมชน
ชุมชนมูเซอหลังเมือง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม
2.
ชุมชน
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลคลองชะอุ่น
3.
ชุมชน
ชุมชนโคกพยอม
4.
ชุมชน
ชุมชนวัดอมรทายิการาม
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
5.
ชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด
6.
ชุมชน
เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูถ้ำภูกระแต และบึงละหานนา
7.
ชุมชน
กลุ่มอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า และไฟป่าภูพานน้อย-ถ้ำสิงห์
8.
บุคคล
นายธนา ยะโสภา
9
บุคคล
นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา
10
บุคคล
นายวริสร รักษ์พันธ์
11
บุคคล
พระครูวินัยธร บุญชัย จิตตฺปาโล
12
บุคคล
นายสุรจิต ชิรเวทย์
13
บุคคล
พระอาจารย์ปริญญา สุปริญโญ
14
บุคคล
พระอาจารย์เอนก ยฺสทินโน
15
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านแหลม
16
กลุ่มเยาวชน
ชมรมรวมพลคนสร้างฝัน โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
17
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
18
กลุ่มเยาวชน
ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
19
กลุ่มเยาวชน
เครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์แม่น้ำสงคราม
20
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง
อ.ปัว จ.น่าน
21
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองคราม
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
22
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
เรื่อง “ต้นเอ๋ย ต้นไม้”
โดย นายจารุพงษ์ จันทรเพชร
23
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
เรื่อง “นักคำนวณความสุข”
โดย นางสาวสกุณี ณัฐพูลวัฒน์
24
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
เรื่อง “ลูกไม้แห่งบ้านดงตะเคียนงาม”
โดย นายณัฐวัฒน์ อุทธังกร
25
ความเรียงเยาวชน
เรื่อง : สะพานดอกปีบ
โดย : น.ส.ขวัญชนก ทองล้วน
26
ความเรียงเยาวชน
เรื่อง : 8 ปีกับการเรียนวิถีชีวิตของการพึ่งพา แบ่งปันสู่การอนุรักษ์
โดย : น.ส. สุกัญญา ล่องเสือ
27
ความเรียงเยาวชน
เรื่อง : สายใยแห่งความผูกพัน วัด ป่า ชุมชนและเยาวชน
โดย : นายดนัยพัฒน์ พรมปา
28
ความเรียงเยาวชน
เรื่อง : ความพอเพียงที่เพียงพอ
โดย : นายกล้าณรงค์ ดีรอด
29
ความเรียงเยาวชน
เรื่อง : จากภูพานถึงน้ำอูน
โดย : น.ส.นิตยา พรมพินิจ
30
ความเรียงเยาวชน
เรื่อง : ธรรมชาติที่เพียงพอกับชีวิตที่พอเพียง
โดย : ด.ญ. มณีรัตน์ วาริคิด
31
ความเรียงเยาวชน
เรื่อง : วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น้ำ ป่า
โดย : ด.ช.ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์
32
ความเรียงเยาวชน
เรื่อง : ตามรอยพระราชดำริ
โดย : น.ส.อริศา ข่วงทิพย์
33
ความเรียงเยาวชน
เรื่อง : วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น้ำ ป่า
โดย : น.ส.ทิพย์นภาภรณ์ หมวดใหม่
34
ความเรียงเยาวชน
เรื่อง : นักอนุรักษ์น้อย
โดย : ด.ญ. มลฤดี พงษะพัง
35
ความเรียงเยาวชน
เรื่อง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
โดย : สามเณรวัชรา ค้าขาย
36
สื่อมวลชน
(รางวัลดีเด่น)
นิตยสารสารคดี
37
สื่อมวลชน
(รางวัลชมเชย)
นิตยสารโลกสีเขียว
38
สื่อมวลชน
(รางวัลชมเชย)
รายการเปิดโลกสีเขียว