ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2548

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
1.
ชุมชน
บ้านห้วยปูเลย
2.
ชุมชน
บ้านห้วยปลาหลด
3.
ชุมชน
กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านบางติบ
4.
ชุมชน
บ้านทุ่งทอง
5.
ชุมชน
บ้านร่มโพธิ์ทอง
6.
ชุมชน
บ้านห้วยสะพานสามัคคี
7.
ชุมชน
องค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวง
8.
บุคคล
นายสมบัติ แก้วทิพย์
9
บุคคล
นายจำนงค์ ประวิทย์
10
บุคคล
นายนุกูล รัตนดากุล
11
บุคคล
นางมิยะ หะหวา อายุตอนที่เสียชีวิต : 46 ปี
12
บุคคล
พระศราวุธ เตชะธรรมโม
13
บุคคล
นางทิวาพร ศรีวรกุล
14
บุคคล
นายสงัด อินมะตูม
15
บุคคล
พระลัน ธมฺมรโส
16
บุคคล
นายเหล่ อาบสุวรรณ์
17
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินลาดใน
18
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครปางแฟน
19
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนโรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
20
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองสิเหร่
21
กลุ่มเยาวชน
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
22
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
23
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรชายฝั่งตำบลบ้านแหลม
24
กลุ่มเยาวชน
ชมรมเด็กรักนก
25
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
บ้านห้วยหินลาดใน
26
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน
27
งานเขียน
“ป่าชุมชนของคนรากหญ้า”
โดย คุณเกษร สิทธิหนิ้ว
28
งานเขียน
“แมลงกินสัตว์”
โดย คุณก่องแก้ว กวีวรรณ
29
งานเขียน
“วิถีคนอยู่ป่าเขา : พลังแห่งกฎจารีตกับทางเลือกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง จังหวัดเชียงใหม่”
โดย คุณอะภัย วาณิชประดิษฐ์
30
งานเขียน
“เสียงจากรากหญ้า”
โดย คุณดือราแม ดาราแม
31
สื่อมวลชน
(รางวัลดีเด่น)
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
32
ความเรียงเยาวชน
“ดั่งนกคืนรัง”
โดย ด.ช. กล้าณรงค์ ดีรอด
33
ความเรียงเยาวชน
“คน น้ำ ป่า วิถีพึ่งพาและผูกพัน”
โดย ด.ญ. นริศรา คำมัน
34
ความเรียงเยาวชน
บ้านของฉัน ต้นไม้กับธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย ด.ญ. ใบฝ้าย กาเจริญ
35
ความเรียงเยาวชน
ความผูกพันของพ่อลูก...สู่การอนุรักษ์ด้วยสองมือ
โดย น.ส. น้ำค้าง คำแดง
36
ความเรียงเยาวชน
ป่าไม้ในใจฉัน
โดย นางสาวเพ็ญพร โคสุวรรณ
37
ความเรียงเยาวชน
ห้องเรียนใหม่ของฉัน
โดย นางสาวอนุสรา เรือริรักษ์
38
ความเรียงเยาวชน
ครูหนูชื่อสึนามิ
โดย นางสาวนุสรา แซ่โค้ว
39
ความเรียงเยาวชน
บันทึกเล่มแรก
โดย นางสาวสุกัญญา เพชรเพ็ง
40
ความเรียงเยาวชน
คน น้ำ ป่า วิถีพึ่งพาและผูกพัน
โดย นายทวีวัฒน์ วงค์วิชิต
41
ความเรียงเยาวชน
จิตสำนึก จิตวิญญาณ
โดย นายสุวัฒน์ สุขสวัสดิ์