ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2547

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
1
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
นายถาวร กัมพลกูล
สารคดี “ไร่หมุนเวียนในวงจรชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอ” โดย บือพอ
2
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
นายชัยพร ศรีโบราณ
กวีนิพนธ์ “นิยายของน้ำหยดหนึ่ง”
3
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
นายสมชัย คำเพราะ
เรื่องสั้น “ป่าเห็ดของแม่”
4
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
นายทำนุ อ้นประเสริฐ
เรื่องสั้นสำหรับเยาวชน “บ้านไร่ชายป่า”
5
บุคคล
พระสมคิด จารณธัมโม
“ผู้บูรณาการความรู้ด้วยเมตตาธรรม”
6
บุคคล
นายตั๋น มณีโต
“นักคิดผู้พลิกวิถี”
7
บุคคล
พระโสภณ อตฺตสาโร (พระอาจารย์เขียว)
“ภิกษุนักพัฒนา”
8
บุคคล
นายหยี เพ็งหมาน
“ตำนานแห่งป่ากราด”
9
บุคคล
พระอธิการพรหมมา (เสียชีวิต พ.ศ. 2549)
“ผู้สร้างป่า เป็นตำนานแห่งความพอเพียง”
10
บุคคล
นายนิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง
“สร้างความเคลื่อนไหวด้วยแนวคิดสร้างสรรค์
11
บุคคล
นายไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ
“ผู้สร้างตำนานปลูกป่าบนผืนน้ำ”
12
บุคคล
นางวิไลพร บุญตาโลก
“ทวงสิทธิ์แห่งความชอบธรรม”
13
บุคคล
นางประมวล เจริญยิ่ง
“พลิกชีวิตเพื่อรักษาป่าชุมชน”
14
ชุมชน
บ้านห้วยโผ จ.แม่ฮ่องสอน
“บริหารจัดการป่าชุมชนด้วยวนวัฒนวิถี”
15
ชุมชน
เครือข่ายป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง
“พลังเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนประชาสังคม”
นายเทพ เชียงแก้ว
16
ชุมชน
ชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง จ.สุราษฎร์ธานี
“สร้างความเข้มแข็งด้วยกลยุทธ์...บริการลูกโซ่”
17
ชุมชน
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านวังลุง จ.นครศรีธรรมราช
“แบบอย่างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาครัฐ”
18
ชุมชน
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแลง จ.ระยอง
“ชุมชนผู้รักษาป่า...รักษาน้ำ”
19
ชุมชน
ชุมชนบ้านมอสวรรค์ จ.นครสวรรค์
“พลังแห่งศรัทธา สู้...เพื่อป่า สู้...เพื่อน้ำ”
20
ชุมชน
กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลหนองแหน จ.ยโสธร
“จากสองแรง...สู่ความแข็งแกร่งของชุมชน”
นายรุ่งธานี บุญศรี
21
ชุมชน
ป่าชุมชนภูขวาง จ.มุกดาหาร
“กระบวนการสร้างความชอบธรรม น้อมนำมาสู่มิตรภาพอันยิ่งใหญ่”
นางอุไรวรรณ จันรอง
22
กลุ่มเยาวชน
ชุมชุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
“ผู้สืบสานพระราชปณิธาน...แม่ของแผ่นดิน”
23
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าเขาพระทอง จ.นครศรีธรรมราช
“ต้นกล้า...นวัตกรรมของชุมชน”
24
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง
“นักรบแห่งกองทัพธรรม”
25
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนบ้านโป่งกระทิงบน จ.ราชบุรี
“เยาวชนผู้สืบสานภูมิปัญญา ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด”
26
กลุ่มเยาวชน
นักอนุรักษ์น้อยภูผานาบอน โรงเรียนบ้านนาบอน จ.กาฬสินธุ์
“วิสัยทัศน์ชัดกระจ่างของคนตัวเล็ก”
27
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
น.ส.ภควดี วรรณพฤกษ์
“การเดินทางสู่อนาคต”
28
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
นายพงษ์อาระยะ บุตรจันทา
“วีรบุรุษของผม”
29
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
น.ส.นุสรา แซ่โค้ว
“ร่วมทางสายเดียวกัน ตามหาฝันคนเมือง”
30
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
นายสุรเดช คล้องมงคล
“หลังตุงมุ่งหล่างตาง”
31
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
นายเอกชัย ต๊ะต๋อม
“รักษ์ป่า แม่จองไฟ รักน้ำ”
32
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
นายฉัตรชัย ชูทิพย์
“เรียนรู้คู่ธรรมชาติ”
33
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ด.ญ.ณัฏฐวรรณ เปียมาลย์
“เรื่องเล่าจากนักอนุรักษ์”
34
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
นายเชาวลิต กุดวงค์แก้ว
“นักอนุรักษ์ เด็กฮักถิ่น”
35
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ด.ญ.ประภัสสร ข่วงทิพย์
“ท่องโลกสีเขียว”
36
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
น.ส.จินตหรา ชุมปา
“ป่า น้ำ และวัฒนธรรม”
37
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
น.ส.อนุสรา เรือริรักษ์
“สวนป่าของพ่อ สวนป่าของเรา”
38
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
นายวิทยา ปันทองมา
“กิจกรรมการอนุรักษ์ของลูกกับการกลับใจอนุรักษ์ของพ่อ”
39
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
น.ส.สุดารัตน์ ขาวพล
“วิถีชีวิตกับป่าของฉัน”
40
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ด.ญ.บุษบา พรมไชย
“ธรรมชาติและความผูกพันกับชีวิตฉัน”