ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2542

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
1.
งานเขียน (ดีเด่น)
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
บทความวิชาการ “ดอนปู่ตา : ป่าวัฒนธรรมอีสาน”
2.
งานเขียน
(สมควรได้รับความยกย่อง)
นายสมชัย อาศัยบุญ
สารคดี “พรุคันธุลี ลมหายใจแห่งผืนป่าชุ่มน้ำ” โดย เหลือง แหลมทรายขาว
3.
งานเขียน
(สมควรได้รับความยกย่อง)
นางนันทา เบญจศิลารักษ์
สารคดี “คนกวาดใบไม้บนสันดอยรักษาป่าต้นน้ำ”
4.
บุคคล (ดีเด่น)
นายพงศา ชูแนม
“การจัดการป่าต้นน้ำตามแนวทางคนอยู่ ป่ายัง”
5.
บุคคล (ดีเด่น)
นายพยงค์ ศรีทอง
“สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนด้วยภูมิปัญญา”
6.
บุคคล
(สมควรได้รับการยกย่อง)
นางฤทธิ์ บุญประกอบ
“หญิงนักสู้แห่งผืนป่าดงขุมคำ”
7.
บุคคล
(สมควรได้รับการยกย่อง)
นายสอน กล้าศึก
“คนปลูกต้นไม้แห่งบ้านโนนเสลา”
8.
ชุมชน (ดีเด่น)
กลุ่มอนุรักษ์ป่ากาลอ จ.ยะลา “รูปแบบการจัดการป่าโดยภูมิปัญญาของชาวบ้าน”
คุณอาแซ อีบูหะมะ (ประธานองค์กร), คุณอาสมัน อาหามะ (เหรัญญิก)
9.
ชุมชน
(สมควรได้รับการยกย่อง)
ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย
“ธรรมชาติคือวิถีชีวิต”
10.
ชุมชน
(สมควรได้รับการยกย่อง)
กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด
“ฟันผ่าวิกฤติ พลิกฟื้นผืนป่า สร้างชีวิตชุมชน”
11.
ชุมชน
(สมควรได้รับการยกย่อง)
ชุมชนโคกใหญ่ จ.มหาสารคาม
“พลังชุมชน 20 หมู่บ้าน 5 ตำบล”