การประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 10 ปี 2551

หัวข้อการประกวด : "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า"

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน)
2. ประเภทบุคคล
3. ประเภทงานเขียน
4. ประเภทกลุ่มเยาวชน
5. ประเภทความเรียงเยาวชน
6. ประเภทสื่อมวลชน
7. รางวัล "สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน"

รูปแบบการประกวด

ดำเนินการประกวดโดยใช้วิธีการ "รับสมัคร" และ "สรรหา" ผลงานเข้าประกวดทุกประเภท ยกเว้นประเภทรางวัล "สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน" คัดสรรโดยคณะทำงานภูมิภาค

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2551
เฉพาะผลงานงานเขียน ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน เปิดรับสมัครถึง 20 มิถุนายน 2551

รางวัลและมูลค่ารางวัล

ประกอบด้วยโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสด

ประเภทผลงาน
จำนวนรางวัล
รางวัลละ (บาท)
ชุมชน
5
250,000
บุคคล
5
100,000
กลุ่มเยาวชน
5
50,000
งานเขียน
รางวัลดีเด่น
1
70,000
รางวัลชมเชย
2
20,000
ความเรียงเยาวชน
รางวัลดีเด่น
1
5,000
รางวัลชมเชย
5
3,000
สื่อมวลชน
1
100,000
รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน*
1
100,000
รวม
26
2,330,000

* ใช้วิธีสรรหาโดยคณะกรรมการ
หมายเหตุ :
จำนวนและมูลค่ารางวัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคำตัดสินของคณะกรรมการ
และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สามารถส่งผลงานเข้าประกวด

เจ้าของผลงาน ชุมชน เครือข่ายชุมชน หน่วยงาน อบต. โรงเรียน และประชาชน
ที่ต้องการสนับสนุนผลงาน (สำหรับประเภทบุคคล ผู้ส่งผลงานต้องไม่ใช่เจ้าของผลงาน)