การประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 13 ปี 2554

หัวข้อการประกวด : "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า"

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน)
2. ประเภทบุคคล
3. ประเภทกลุ่มเยาวชน
4. ประเภทงานเขียน
5. ประเภทความเรียงเยาวชน
6. ประเภทสื่อมวลชน
7. รางวัล "สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน"

คุณสมบัติผลงานที่ส่งประกวด

ประเภทชุมชน

 • เป็นชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน ที่อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
 • เป็นชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน ที่ใช้ความรู้ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดประชาสังคม และมีการจัดการชีวิตตามปรัชญาความพอเพียง
 • ในกรณีที่เป็นเครือข่ายชุมชน ต้องมีกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงและมีเป้าหมายร่วมกันในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อาทิ การอนุรักษ์ลุ่มน้ำ เป็นต้น
 • ในกรณีที่เป็นชุมชนเมือง ต้องดำเนินกิจกรรมในการสร้างป่าในเมือง และกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการปัญหาภาวะมลพิษด้านน้ำ อากาศ และขยะ รวมไปถึงกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึก และการสร้างประชาสังคม
 • ผลงานในทุกกรณีสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติต่อไปได้

ประเภทบุคคล

 • เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานหรือผลักดันให้เกิดผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ที่สัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันอย่างน้อย 5 ปี
 • ผลงานอนุรักษ์ต้องเป็นผลงานที่เริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่น มีเจตนาดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน และเป็นผู้มีวิถีชีวิตสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาความพอเพียง
 • สามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้ และนำมาปฏิบัติต่อไปได้

  หมายเหตุ: ประเภทบุคคล ผู้ส่งผลงานต้องไม่ใช่เจ้าของผลงาน

ประเภทกลุ่มเยาวชน

 • เป็นกลุ่มเยาวชนไทยที่อายุไม่เกิน 25 ปี หรือสถาบันการศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรรมสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาความพอเพียง และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง

ประเภทงานเขียน

 • เป็นงานเขียนภาษาไทยที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น
 • เป็นงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะถึงวันปิดรับสมัครผลงานนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 หรือเป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ไม่จำกัดจำนวนหน้า
 • มีเนื้อหาสาระเชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน สอดแทรกด้วยแนวคิดปรัชญาความพอเพียง
 • ในกรณีที่เป็นงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดี ต้องนำเสนอข้อเท็จจริงถูกต้อง ใช้อ้างอิงได้ หากมีเนื้อหาสาระที่อ้างอิงถึงบุคคลต้องสามารถตรวจสอบได้
 • ในกรณีที่ใช้นามปากกา ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง และแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของผลงาน โดยส่งสำเนาผลงานที่ตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ มาด้วย และหากผู้เขียนมิได้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง ผลงานนั้นต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้เพียง 1 ผลงาน และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มาก่อน

ประเภทความเรียงเยาวชน

 • ผู้เขียนจะต้องตั้งชื่อหัวข้อความเรียงเอง ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม"
 • เป็นงานเขียนที่เชื่อมโยงมิติต่างๆ เช่น มุมมองของผู้เขียน ที่แสดงถึงการเปิดโลกทัศน์ของผู้เขียนเขียนจากประสบการณ์จริง จากจินตนาการ เพิ่มคุณค่าทางจิตใจหรือจิตสำนึก เกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม
 • ผลงานมีความยาวดังนี้
  - ผู้เขียนอายุไม่เกิน 15 ปีผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 หน้ากระดาษ A4
  - ผู้เขียนอายุ 16-25 ปีผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 5 หน้ากระดาษ A4

ประเภทสื่อมวลชน

 • เป็นสื่อมวลชนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ และหน่วยงาน
 • มีผลงานด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข และมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มีผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาการรับสมัครผลงาน
 • ผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2554 (คณะกรรมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-ถึงเดือนสิงหาคม 2554 ผลงานที่ส่งหลังจากนี้ จะนำไปพิจารณาครั้งค่อไป)
 • ผลงานประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2554
รางวัล

รางวัลประกอบด้วย โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสด มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

ประเภทผลงาน
จำนวนรางวัล
รางวัลละ (บาท)
ชุมชน
5
250,000
บุคคล
5
100,000
กลุ่มเยาวชน
5
50,000
งานเขียน
รางวัลดีเด่น
50,000
รางวัลชมเชย
20,000
ความเรียงเยาวชน
รางวัลดีเด่น
5,000
รางวัลชมเชย
3,000
สื่อมวลชน
1
100,000
รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน*
1
100,000

(หมายเหตุ : จำนวนและมูลค่ารางวัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคำตัดสินของคณะกรรมการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด)

ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล
เดือน พฤศจิกายน 2554
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
และ www.pttplc.com

ผลงานที่ได้รับรางวัล คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธ์ในการเผยแพร่เพื่อยกย่องและเป็นองค์ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานเข้าประกวด
สถาบันลูกโลกสีเขียว
ชั้น 5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 537 2146, 02 537 1831 โทรสาร 02 537 2184