คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน

ประเภทชุมชน
 • เป็นชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน ที่อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
 • เป็นชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน ที่ใช้ความรู้ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดประชาสังคม และมีการจัดการชีวิตตามปรัชญาความพอเพียง
 • ในกรณีที่เป็นเครือข่ายชุมชน ต้องมีกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงและมีเป้าหมายร่วมกันในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อาทิ การอนุรักษ์ลุ่มน้ำ เป็นต้น
 • ในกรณีที่เป็นชุมชนเมือง ต้องดำเนินกิจกรรมในการสร้างป่าในเมือง และกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการปัญหาภาวะมลพิษด้านน้ำ อากาศ และขยะ รวมไปถึงกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึก และการสร้างประชาสังคม
 • ผลงานในทุกกรณีสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติต่อไปได้
ประเภทบุคคล
 • เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานหรือผลักดันให้เกิดผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ที่สัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอย่างน้อย 5 ปี
 • ผลงานอนุรักษ์ต้องเป็นผลงานที่เริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่น มีเจตนาดี และเป็นที่ยอมรับของชุมชน และเป็นผู้มีวิถีชีวิตสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาความพอเพียง
 • สามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้ และนำมาปฏิบัติต่อไปได้
ประเภทกลุ่มเยาวชน
 • เป็นกลุ่มเยาวชนไทยที่อายุไม่เกิน 25 ปี มีการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า หรือจัดการปัญหาภาวะมลพิษ และมีกิจกรรรมสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาความพอเพียง และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง
ประเภทงานเขียน
 • เป็นงานเขียนภาษาไทยที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น สามารถเป็นงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว หรืองานที่เขียนขึ้นใหม่
 • มีเนื้อหาสาระเชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน และสอดแทรกด้วยแนวคิดปรัชญาความพอเพียง
 • ในกรณีที่เป็นงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดี ต้องนำเสนอข้อเท็จจริงถูกต้อง ใช้อ้างอิงได้ และหากมีเนื้อหาสาระที่อ้างอิงถึงบุคคล ต้องสามารถตรวจสอบได้
 • ในกรณีที่ใช้นามปากกา ต้องแจ้งชื่อจริง นามสกุลจริง และแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของผลงาน โดยส่งสำเนาผลงานที่ตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ มาด้วย และหากผู้เขียนมิได้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง ผลงานนั้นต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้เพียง 1 ผลงาน
ประเภทความเรียงเยาวชน
 • เขียนถึงแนวคิด ความรู้สึก หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาสาระสอดแทรกแนวคิดปรัชญาความพอเพียง
 • ผลงานมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 หน้ากระดาษ A4 และส่งได้เพียง 1 ผลงาน
ประเภทสื่อมวลชน
 • เป็นสื่อมวลชนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ และหน่วยงาน
 • มีผลงานด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมุ่งเสริมสร้างพัฒนาจิตสำนึก รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน
 • มีผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน”
 • เป็นชุมชนที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ในปี 2542-2545 (ไม่รวมชุมชน ที่ได้รับรางวัลประเภทนี้ในปีที่ผ่านมา)
 • คณะทำงานภูมิภาคเสนอชื่อชุมชนที่เข้าข่ายภาคละ 1 ชุมชน เข้าสู่การพิจารณาของกรรมการคัดเลือก

เกณฑ์ในการพิจารณารางวัล "สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน"
ครอบคลุม 3 มิติ คือ ระบบนิเวศน์ การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ สังคมและชุมชน

มิติ
เกณฑ์ช่วยในการพิจารณา
ดัชนีบ่งชี้
ระบบนิเวศน์ การดำรงอยู่ของระบบนิเวศน์
(พืช สัตว์ น้ำ ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ)
- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการปัญหาความแห้งแล้ง อาทิ
การทำฝายธรรมชาติ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า การทำแนวป้องกัน
ไฟ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร เป็นต้น
- การฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น
- การเกษตรที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์
- การฟื้นฟูและบำรุงดินด้วยหลักชีวภาพ
การบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการ
มีพลวัตรของการทำงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
- การขับเคลื่อนเพื่อขยายการอนุรักษ์ไปสู่ชุมชนข้างเคียง
- การขยายเครือข่าย/การระดมสมาชิก
- สมาชิกมีความหลากหลาย (เพื่อการบริหารจัดการแบบพหุภาคี มีการ
แลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา)
การใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- มีพัฒนาการวิธีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แบบยั่งยืน
- มีความตระหนักเรื่องคุณค่าและมูลค่า ของทรัพยากรที่นำมาใช้ประโยชน์
- มีการคิดริเริ่มมีการริเริ่ม (นวัตกรรม) ในการจัดการทรัพยากร หรือการ
เพิ่มผลผลิตจากป่า
โครงสร้างองค์กรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
- การได้มาซึ่งผู้นำองค์กร
- โครงสร้างและรูปแบบองค์กร
- ความเข้มแข็งขององค์กร
- ภารกิจและบทบาทขององค์กร
แผนบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ
- มีการจัดทำแผนงานหรือโครงการ ที่บ่งชี้ถึงการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
- แผนงานอนุรักษ์มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน เช่น กิจกรรมที่ช่วย
บรรเทาความยากจน และความยั่งยืนของกิจกรรมดังกล่าว
- แผนงานอนุรักษ์มีความเชื่อมโยง กับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
การมีส่วนร่วม
- แผนงานอนุรักษ์มีความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศน์
- มีการรวบรวม ประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูป
ของชุดความรู้ท้องถิ่นที่เป็นระบบ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดได้ เช่น อยู่ในรูปของหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน
สังคมและชุมชน ความร่วมมือของประชาสังคม - ชุมชนมีความร่วมมือ มีเอกภาพและมีความสมานฉันท์ มีความเอื้ออาทร
มีแนวทางลดความขัดแย้ง ในการจัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยสันติวิธี
- มีพันธมิตรในการทำงาน รวมทั้งมีบทบาทของสตรีและเยาวชน
การสืบทอด - การสร้างศักยภาพของสมาชิก และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
- การสร้างผู้นำร่วม
- มีกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
- สร้างการเรียนรู้ให้กลุ่มเยาวชน ทั้งในระบบและนอกระบบ


กระบวนการพิจารณาผลงานการประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว"