คณะกรรมการตัดสิน
1. นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์
2. นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
3. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
4. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เกษตรกรอาวุโส
5. ศ.ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ ประธานสถาบันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำโขง
6. นางนิตยา มาศะวิสุทธ์ ที่ปรึกษาสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7. ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
8. นายนิวัติ กองเพียร คอลัมน์นิสต์ หนังสือพิมพ์มติชน
9. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
11. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)