คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว
ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์. 0-2537-2146, 0-2537-1831
โทรสาร. 0-2537-2184