ประเภทการประกวด
การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก

1. ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน)

2. ประเภทบุคคล

3. ประเภทงานเขียน

4. ประเภทกลุ่มเยาวชน

5. ประเภทความเรียงเยาวชน

6. ประเภทสื่อมวลชน

7. รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน”

8. รางวัลเกียรติยศ