ประเภทสื่อมวลชน

วารสาร "ผลิใบ"
ภารกิจปลูก "ต้นไม้" ในใจเด็ก

วารสาร "ผลิใบ" เป็นสื่อภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีจุดประสงค์ที่จะให้เด็กรู้จักรักธรรมชาติ โดยนำเสนอเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งเป็นสองส่วน คือ "ส่วนต้นอ่อน" สำหรับเด็กระดับอนุบาล และ "ส่วนต้นกล้า" มุ่งสาระความรู้เชิงวิชาการสำหรับเด็กประถมศึกษาขึ้นไป เพื่อใช้ประกอบการทำรายงาน หรือใช้ค้นคว้าอ้างอิงในรายวิชาต่างๆ เป็นสื่อคุณภาพที่ช่วยปลูกต้นไม้ในใจเด็กที่ดำเนินงานมานานต่อเนื่องถึง 14 ปี

วารสาร "ผลิใบ" ก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ผู้ร่วมก่อตั้งในครั้งนั้น คือ ดร.ธีระ พันธุมวนิช (ถึงแก่กรรม) และคุณเรือนแก้ว บำรุง โดยมีแนวคิดให้เป็นสื่อในการคลี่คลายปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราว เป็นการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน เนื่องจากเยาวชนเป็นรากฐานสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวมานานถึง 14 ปี

แนวทางแรกเริ่มนั้น นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเชิงลึก ซึ่งค่อนข้างหนัก เจาะกลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ติดตามความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ต่อมา มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ฉบับที่ 68 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องดังกล่าว จึงพยายามสอดแทรกเนื้อหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กับเด็กๆ เพื่อให้อ่านเพลิดเพลิน ไม่ใส่สาระหนักเกินไป โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ "ส่วนต้นอ่อน" และ "ส่วนต้นกล้า"

"ส่วนต้นอ่อน" มุ่งความสนุกสนานบันเทิง เหมาะกับเด็กระดับอนุบาลขึ้นไป ประกอบด้วย เกมส์ นิทาน ข่าวสั้น ปัญหาถาม-ตอบ มีภาพประกอบลายเส้นการ์ตูนน่ารัก สดใส แทรกความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม

"ส่วนต้นกล้า" มุ่งให้สาระด้านสิ่งแวดล้อมในเด็กระดับประถมศึกษาขึ้นไป มีคอลัมน์ต่างๆ เช่น "ก้าวทันโลก" "สารคดีผลิใบ" แทรกความรู้เชิงวิชาการ เพื่อให้เด็กๆ นำไปใช้ประกอบการทำรายงานหรือใช้ค้นคว้าอ้างอิงในรายวิชาต่างๆ ได้


วารสาร "ผลิใบ"
ที่อยู่ : 16/151 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 02 503 3333
โทรสาร 02 504 4826-8
เจ้าของ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หมู่-เติมด้วย
บรรณาธิการ : ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง