ประเภทสื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์ "พลเมืองเหนือ"
ปากเสียงของชาวล้านนา

หนังสือพิมพ์ "พลเมืองเหนือ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2544 โดยนักธุรกิจท้องถิ่นที่ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรง นักวิชาการ ผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ และด้วยการสนับสนุนของคอลัมนิสต์จำนวนมาก มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสังคมใหญ่และมีลักษณะสองรูปแบบ คือมีทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นเมืองวัฒนธรรมที่ผู้คนยังพึ่งพาฐานทรัพยากร เน้นการทำงานเชิงสืบค้นข้อเท็จจริง เป็นเวทีของนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ ในแง่ของความเป็นสื่อมวลชน สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้หลายระดับ

หนังสือพิมพ์ "พลเมืองเหนือ" ก่อตั้งขึ้นจากมุมมองที่แตกต่างกันของผู้คน ระหว่างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดั้งเดิม กับการพัฒนาในเมืองเชียงใหม่ที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ

พ.ศ. 2544 เชียงใหม่มีโครงการก่อสร้างทางยกระดับหน้าสนามบิน ประชาชนแบ่งฝ่าย เป็นกลุ่มสนับสนุนความสะดวกและความเจริญ กับกลุ่มคัดค้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการบดบังธรรมชาติ และไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับความเป็นเมืองวัฒนธรรม ความคิดและเหตุผลที่แตกต่างกันนี้ ไม่มีสื่อท้องถิ่นหรือสื่อระดับประเทศ ที่นำเสนอรายงานเชิงลึกต่อแนวคิดทิศทางพัฒนาเมือง รวมทั้งการตรวจสอบเบื้องลึกของโครงการ ข้อจำกัดหลายประการ ทำให้สื่อมวลชนทั้งท้องถิ่นและส่วนกลาง รายงานได้เพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น

พลเมืองเหนือ ฉบับปฐมฤกษ์จึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2544 โดยนักธุรกิจท้องถิ่นที่ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรง นักวิชาการ ผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ คอลัมนิสต์มากมายให้การสนับสนุน โดยมีบรรณาธิการ คือ คุณอัจฉราวดี บัวคลี่ ชาวเชียงใหม่โดยกำเนิด เปิดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นกับหัวใจสำคัญของเมืองเชียงใหม่คือดอยสุเทพ และแม่น้ำปิง มุ่งหวังให้ผู้อ่านและสังคมตระหนักถึงสิ่งที่คนเชียงใหม่และภาคเหนือกำลังเผชิญจากการพัฒนา

แนวทางการทำงานของ "พลเมืองเหนือ" มิใช่เพียงรายงานสถานการณ์พื้นผิว แต่เจาะลึกในประเด็นที่เป็นวาระของสังคม เนื่องจากเชียงใหม่เป็นสังคมผสมผสาน ในเขตเมืองเต็มไปด้วยความเจริญของการพัฒนา แต่รอบนอกยังเป็นสังคมชนบทที่ผูกพันกับฐานทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า อย่างลึกซึ้ง ความขัดแย้งระหว่างสอง สังคมเริ่มปริแยก เช่น กรณีการเกิดน้ำท่วมหนักในเมืองเชียงใหม่ กับการเกิดปัญหาหมอกควัน ที่คนในเมืองกับคนชนบทมีมุมมองกล่าวโทษกันไปมาว่าต่างฝ่ายต่างเป็นสาเหตุของปัญหา แนวทางที่ "พลเมืองเหนือ" ดำเนินการ คือสะท้อนวิถีชีวิตและความสำคัญของการเชื่อมโยงของทรัพยากร จากป่าสู่เมือง ด้วยหวังว่าจะสร้างความเข้าใจเชื่อมร้อยผู้คนสองสังคมได้

ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เชียงใหม่มีการเติบโตในอัตราเร่งจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้เกิดโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ หลายโครงการมีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรเดิม "พลเมืองเหนือ" ได้พยายามตรวจสอบ นำเสนอข้อมูล และชี้แนวคิดระหว่างภาครัฐที่ต้องการพัฒนากับภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ที่สำคัญได้เสนอแนะทางออกของปัญหาภายใต้หลักคิดของความเหมาะสม และ "พอเพียง" ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยรูปแบบหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่ได้รับการยอมรับว่า ได้ทำหน้าที่สะท้อนเหตุการณ์ และเสนอแง่มุมทางความคิดที่หลากหลาย เพียง 1 ปี ของการก่อตั้ง ก็ได้รับการยอมรับจากวงการสื่อสารมวลชนด้วยรางวัลข่าวยอดเยี่ยมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ประจำปี 2545 จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และรางวัลชมเชย จากสมาคมเดียวกันในปี 2546 และยังคงเดินหน้าในอุดมการณ์เดิมอย่างมุ่งมั่นต่อไป โดยขยายข่ายการทำงานไปสู่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

เป็นการทำงานเชิงสืบค้นข้อเท็จจริง ซึ่งเปรียบเสมือน "ปากเสียง" ของชาวล้านนา

หนังสือพิมพ์ "พลเมืองเหนือ"
ที่อยู่ : 413 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 306 401
โทรสาร. 053 266 655
E-mail : aorchmail@hotmail.com
เจ้าของและประธานกรรมการบริหาร : จุมพล ชุติมา
ที่ปรึกษา : 'รงค์ วงษ์สวรรค์, สมโชติ อ๋องสกุล, ธเนศวร์ เจริญเมือง, อุทัยวรรณ กาญจนกามล
ผู้อำนวยการ : สุรชัย เลียวสวัสดิพงศ์
ผู้จัดการทั่วไป :จุฑาทิพย์ เขียวอุบล
บรรณาธิการอาวุโส : อุทัยวรรณ กาญจนกามล
บรรณาธิการ : อัจฉราวดี บัวคลี่

นักเขียนกิตติมศักดิ์
สมโชติ อ๋องสกุล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธเนศวร์ เจริญเมือง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิจิตร ไชยวัณณ์ อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คนเมือง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเล่มแรกของเชียงใหม่
พ.ต.ท.อนุ เนินหาด นายตำรวจผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เชียงใหม่
มาลา คำจันทร์ นักเขียนซีไรท์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
และอีกหลายท่านในเชียงใหม่และลำพูน ซึ่งจะทั้งคอลัมน์ประจำและบทความพิเศษ