ประเภทสื่อมวลชน

นิตยสาร โลกสีเขียว
มูลนิธิโลกสีเขียว

1. ความเป็นมา

มูลนิธิโลกสีเขียว ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นโดย ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดกระแสการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางในประเทศไทย โดยมีความมุ่งหวังและตั้งใจจะส่งเสริมการศึกษาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนไทย อันจะนำ ไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

และในปีถัดมามูลนิธิฯ ได้จัดทำ นิตยสารโลกสีเขียว ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่คนทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่คนในสังคมต้องช่วยกันรักษาเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง โดยมีคอลัมน์และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย อาทิ รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจจากในประเทศและต่างประเทศ บทวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของประเทศไทย ตลอดจนเรื่องราวความเคลื่อนไหวแบบเจาะลึก อีกทั้งยังมีสารคดีและบทความที่มุ่งให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา และพลังงาน รวมทั้งเกมสนุก ๆ ที่ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

14 ปีที่ผ่านมานิตยสารโลกสีเขียว เป็นนิตยสารราย 2 เดือนเพียงฉบับเดียวของประเทศไทยที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติศึกษาตลอดทั้งเล่ม

ผลงานของการทำหน้าที่สื่อความหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักให้รักธรรมชาติ ทำให้นิตยสารโลกสีเขียวได้รับรางวัลวารสารสำหรับบุคคลทั่วไปและเหมาะสมสำหรับเยาวชนดีเด่น 2 ปีซ้อน คือในปี พ.ศ. 2536 และ 2537 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) สำนักนายกรัฐมนตรี และรางวัลวารสารที่ให้ความสนใจในการรณรงค์เพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีของประเทศไทย จากชมรมสภาวะแวดล้อมสยามหลายปีติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติศึกษาผ่านนิตยสารโลกสีเขียวเข้าถึงกลุ่มเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ที่อยู่ในระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โครงการสมาชิกอุปถัมภ์จึงถูกริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2537 เพื่อขยายโอกาสของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติศึกษา โดยมีห้องสมุดของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นเป้าหมาย ให้ครูและนักเรียนได้ใช้นิตยสารโลกสีเขียว เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการเรียน การสอนด้านสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากบทเรียนเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน มูลนิธิโลกสีเขียว ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางของการเรียนรู้จากนิตยสารโลกสีเขียว และจากโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาของฝ่ายกิจกรรมได้ดำเนินโครงการเยาวชนสำรวจสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ จากต้นน้ำถึงทะเล รวมทั้งนักสืบสายน้ำและนักสืบชายหาด เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

2. วัตถุประสงค์

      1. เป็นส่วนหนึ่งของสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาของมูลนิธิโลกสีเขียว เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไป
      2. นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและตระหนักว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับทุก ๆ คน
      3. ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการรณรงค์เพื่อรักษาและดูแลทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. กลุ่มผู้อ่าน

      1. ประชาชนทั่วไป
      2. ครู อาจารย์ที่สอนหรือสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม
      3. นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้น
      4. นักวิชาการ และผู้นำชุมชนที่สนใจและติดตามข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม